Search

עמידה ושינוי

עמידות הן לא רק עמידות. הן גם איכויות שונות.

כל עמידה מכילה בתוכה איכות אנרגתית שונה, אשר יוצרת תחושה ורגש שונים. אותם שינויים בתחושה וברגש, מולכים את האנרגיה בגוף עם איכות שונה.

עמידות הן צבעים. וכדי לצייר אם הגוף, צריך ללמוד את הצבעים השונים.

המורה שייה ייה ליי, מציג חמש עמידות שונות. לכל עמידה, צבע אחר.


0 views0 comments